...

بلند بلند باهات حرف می زنم ولی در جواب فقط صدای خر خر نفسهات رو می شنوم... نمی تونی حرف بزنی ولی هنوز هستی! همین واسه اشک نریختن کافیه!

پروانه می گه داری می خندی!

نمی دونم کی داره بیشتر دروغ می گه. تو که خیلی خیلی درد داری ولی آروم می خندی که من ناراحت نباشم یا من که خیلی خیلی ناراحتم ولی بلند می خندم که تو کمتر درد بکشی!

گلات دلتنگتن... زود خوب شو!

/ 0 نظر / 41 بازدید